widget

Wednesday, 10 December 2014

December ke Kehar ko Deikh ker Dil chahta hai


December ke Kehar ko Deikh 
ker Dil chahta hai..

Ya ilaahi..! Aisi koi Dhund uski
Yaad per bhi ho…