widget

Wednesday, 11 September 2013

umeed kA sAyA hAe nA rAstA hAi,nA mAnzil


umeed kA sAyA hAe nA, rAstA hAi,nA mAnzil

hAm kitne Akele hAin muhAbbAt k sAfur me'n...