widget

Sunday, 21 April 2013

Aghaz_e_Subha Kr Raha hoon


Aghaz_e_Subha Kr Raha hoon Naam_e_ALLAH K Sath,


Mujhe Shaam Ki Fikr nhi mera Waris 

ALLAH Hai..


Subha Bakhr..