widget

Friday, 16 May 2014

Ek hie toh hadsa hai , aur woh ki aaj tak


Ek hie toh hadsa hai , aur woh 
k aaj tak

Baat na kahi gayi , baat na suni 
gayi..