widget

Thursday, 10 July 2014

insaf talab karne nikal aaye thay


insaf talab karne nikal aaye thay
basti ke kisi ghar se tarazu nahin 
nikla...