widget

Tuesday, 4 February 2014

Jab Bhi Likhta Hoon                    Jab Bhi Likhta Hoon Apne Dard 
                                      Ki Kahani 

                 Mere Aansu Meri Tahrer Mita Dete                                                 Hain . . . !!!