widget

Tuesday, 4 February 2014

Nahi hai koi manzil agr


            Nahi hai koi manzil agr meri manzil 

          To phir ye paon taly rasty kahan k hain