widget

Tuesday, 18 June 2013

Bharam Rakha Hai Hum Nay Chand Ka


Bharam Rakha Hai Hum Nay 

Chand Ka Warna Irada tha ...


Tera Baazo Pakar Lete Aur Oskay 

Ro - Baroo Kartay ..!!