widget

Saturday, 19 January 2013

Hai shauq qur zabt'e shauq main din raat kashmakasy"


Hai shauq qur zabt'e shauq main 
din raat kashmakasy"


dil mujh ko main hoon dil ko 

pereshan kiye hue.....!!!