widget

Monday, 21 January 2013

Tuajub hai k is ishq'o aashiqui se
Tuajub hai k is ishq'o aashiqui 

se ab


bhi kuch log dhoka kha rahe 

hain'''''